สาขาวิชาการออกแบบพหุสาขา

การออกแบบผลิตภัณฑ์ / การออกแบบพื้นที่ / การออกแบบแสง


"Learn to design by fusion of multiple design innovations into your new discoveries."


สาขาวิชาการออกแบบพหุสาขา

 
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิตสาขาการออกแบบพหุสาขา มุ่งเน้นค้นหาแนวทางใหม่ให้วิชาชีพการออกแบบในฐานะตัวขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การออกแบบวัตถุสิ่งของ ไปจนถึงที่ว่างและประสบการณ์ ผ่าน 3 วิชาเอก :
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบพื้นที่
  • การออกแบบแสง
โดยสตูดิโอปฏิบัติงานออกแบบที่สอดประสานควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ และมุมมองแบบสหสาขาวิชาชีพนี้ จะนำไปสู่เส้นทางวิชาชีพที่ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเปิดประตูสู่อาชีพใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นในโลกแห่งการออกแบบ

ทำไมต้องเรียนสาขาวิชาการออกแบบพหุสาขา ?

VERSATILE: มีความหลากหลาย

ADAPTIVE : ห้องสำหรับการเปลี่ยนแปลง

FLEXIBLE: หลักสูตรที่สามารถโอนย้ายระหว่างวิชาเอกได้

UNIVERSAL: สอดคล้องกันทั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อกับโลกแห่งการออกแบบ

 

ติดตามเรา

 ภาคเรียนที่ 1

73,500

 


ชื่อปริญญา

การออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.)

คณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา

สาขาวิชาการออกแบบพหุสาขา
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

67x,xxx

 


ผลงานนักศึกษา