แขนงวิชาการเป็นผู้นำและการจัดการนวัตกรรม

 

แขนงวิชาการเป็นผู้นำและการจัดการนวัตกรรม

 

“การบ่มเพาะความคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการที่มีความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ”

การเรียนรู้ด้านการบริหารความเป็นผู้นำด้านการประกอบการและนวัตกรรม จะช่วยเพิ่มทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำองค์กรและผู้ประกอบการธุรกิจแนวใหม่ภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการเป็นผู้นำและการจัดการนวัตกรรม
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750