แขนงวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

 
 

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

 

“โลกของดิจิทัลเทคโนโลยีสร้างผู้นำด้านธุรกิจในอนาคต”

การใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลธุรกิจ และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,000