แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

“สร้างกลยุทธ์การเข้าสู่โลกธุรกิจระหว่างประเทศ”

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ครอบคลุมสหแขนงวิชาชีพที่มีมิติสากลที่แข็งแกร่ง ช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจอย่างมั่นใจเชิงกลยุทธ์และจริยธรรม ในเวทีธุรกิจระดับโลก เน้นด้านการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศและผู้นำทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750