แขนงวิชาอสังหาริมทรัพย์

 

แขนงวิชาอสังหาริมทรัพย์

 

“สร้างความรู้และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง”

แขนงวิชานี้เน้นที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การประเมินอสังหาริมทรัพย์ การจัดการที่อยู่อาศัย การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน การออกแบบอาคาร เทคโนโลยีการก่อสร้าง และการจัดการโครงการภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750