แนะนำ Club ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สำหรับนักศึกษาคนที่สนใจเข้าร่วมชมรมในเอแบค อาจจะเป็นเพราะว่าอยากได้เพื่อนใหม่ๆที่มีความชอบคล้ายๆกัน, สนใจเรียนรู้เรื่องต่างๆ, อยากใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์, อยากหาประสบการณ์ หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ในเอแบค เรามีชมรมให้เลือกอยู่มาก ชมรมไหนดีที่สุด ชมรมไหนสนุกที่สุดอาจจะไม่มีใครสามารถตอบได้ เนื่องจากแต่ละชมรมก็มีเหตุผลและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป
เรามาลองเลือกชมรม ที่เราจะเข้าอยู่ ได้ดังนี้:

สโมสรมหาวิทยาลัย
และสังคม


Toastmaster Club

International Public Speaking Club ที่มีอยู่ทั่วโลก ก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หากเข้าร่วมและทำโปรเจ็คครบตามกำหนด จะได้รับเกียรติบัตรจากทางคลับที่อเมริกาเลย ทางชมรมได้นำมาเปิดที่ ABAC เพื่อที่นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการพูด และความเป็นผู้นำ ให้เราดูเป็นมืออาชีพในการพูดต่อหน้าผู้คนมากยิ่งขึ้น

Music Club

สำหรับนักศึกษาที่ชอบการร้องเพลง เรียนรู้วิธีการร้องเพลงอย่างมืออาชีพกับพี่ๆในชมรมดนตรีสากลแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แหล่งรวมคนดนตรี ผู้มีใจรักและชื่นชอบในเสียงเพลง ร้อง เล่น เต้น มันส์ ไปกับเสียงดนตรี ติดตามกิจกรรมต่างๆของพวกเราได้ที่นี่และโต๊ะชมรม หน้าร้าน@9 AU Plaza หน้าตาดี ดนตรีมันส์ มิวสิคคลับ!

Rotaract Club

ROTARACT เกิดจากคำว่า ROTARY+ACTION หมายถึง การกระทำของ ROTARY. เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้จุดประสงค์ที่ว่า “เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้เป็นผู้นำที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก”
ชมรมที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไปสร้างตึก ห้องสมุด โรงเรียน สถานที่เด็กเล่น ในสถานที่ห่างไกลความเจริญ

Kabuanboon AU

“โครงการขบวนบุญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” เป็นโครงการของนักศึกษาที่ได้เคยไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเงิน และโทรศัพท์ ทำให้รู้สึกสะท้อนเห็นอะไรหลายๆอย่าง ทั้งการอยู่อย่างพอเพียง การทำเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ดังนั้นเราจึงนำสินค้าจากชาวบ้านอำเภอสะเมิง มาจำหน่าย และส่งกำไรทั้งหมด ไปปลูกป่า พัฒนาชุมชน และซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมจากต้นเหตุ มาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
1. นำสินค้าจากชาวบ้านมาจำหน่าย และส่งเงินที่ได้เป็นค่าตอบแทนให้แก่ชาวบ้านอำเภอสะเมิง
2. สร้าง market channel ที่ดีเพื่อวางรากฐานการกระจายสินค้าให้แก่ชาวบ้านอำเภอสะเมิง
3. ทำโครงการขบวนบุญนี้ให้เป็น generation to generation

AEO Congregate

ชุมนุม AEO หรือ Assumption Entrepreneurs Organization ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกับ CEO [Chulalongkorn Entrepreneurs Organization] มีจุดประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษา”ทุกคน” ในการเริ่มต้นก้าวแรกของพวกเขา เราตระหนักดีกว่าการเริ่มต้นก้าวแรกนั้นสำหรับบางคนแล้วนั้นยากเสมอ และนี่เองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือนักแก้ปัญหาต้องตอบสนอง AEO จึงเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตไม่ว่าจะเป็น “ความรู้ แรงสนับสนุน แรงบันดาลใจ ทีมงาน” ผ่านกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้งความรู้ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อให้นิสิต นักศึกษาทุกคนสามารถพัฒนาทักษะของตัวเอง ร่วมกับทีมที่เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงยังคอยอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นบ่อเกิดของการเริ่มต้นต่อๆ ไปของนิสิตคนอื่นๆ แน่นอนว่าในบางส่วนเราอาจช่วยเหลือสนับสนุนเงินให้ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจกรรม ทั้งนี้ยังรวมถึงกิจกรรมในรูปแบบของการทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน

DMED Club

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความสามารถทางกาย ให้เยาวชนมีความคิดที่เป็นระบบ มีภาวะผู้นำและมีทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางใจ ให้เยาวชนมีจิตใจที่เข้มแข็งดุจเพชร ที่จะสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคของชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคม ให้เยาวชนรู้จักเสียสละ ที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจ
1. สร้างสรรค์กิจกรรมที่สนุกพร้อมสาระ อันส่งเสริมเรื่องการประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
2. รณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
3. วิจัย พัฒนา รวบรวม และถ่ายทอด ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางความคิด ทักษะการทำงาน ทักษะทางใจ และทักษะทางสังคม
4. พัฒนาระบบชมรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสมาชิก และผู้ที่สนใจ

abacdummy

“Business Platform” โปรเจ็คที่ให้นักศึกษาได้ลองทำธุรกิจจริงอย่างไม่จำกัดรูปแบบ Creative Business Successor สนามประลองทางธุรกิจ สู่ความยิ่งใหญ่ที่ไม่เหมือนใคร Real Business Organization, Real Business Challenge and Real Creative Battle and Real Successor !!

Debate Club

การแสดงโต้วาที เป็นภาษาอังกฤษ ทางชมรมมีการเข้าร่วมกับการโต้วาทีทั้งในมหาวิทยาลัย และร่วมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารต่อหน้าสาธารณะ และการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน

Arcadia English Club Abac

ชมรมที่มีการให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับชาวต่างชาติ และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น สอนหนังสือเด็ก จัด English camp ให้กับเด็กๆ เป็นต้น

Songtang Club

ชมรมที่ช่วยสังคม โดยการไปทำกิจกรรม จัดค่าย พาทัวร์ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาส การแบ่งปันต่างๆ เช่น การจัดค่ายเรียนรู้ เกิดการสร้างการเรียนรู้ ร่วมถึงการมีน้ำใจต่างๆ เป็นต้น

Preserve Club

เป็นชมรมที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม “Natural” กิจกรรม ปลูกต้นไม้ ป่าชายเลน ทำฝายกั้นน้ำ ทำที่แนวกันไฟ ค่ายเยาวชน เป็นต้น

AP Club (Arts performance and personality club)

เป็นชมรมที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ ทั้งด้านการแสดง พิธีกร การนำเสนอต่อหน้าผู้ชม

OP Club

ชมรมเกี่ยวกับเรียนรู้การอยู่ด้วยกัน การพูด และมารยาทต่างๆ

Dog Lovers

ชมรมกิจกรรมเพื่อสุนัขที่ด้อยโอกาส เช่น ช่วยเหลือสุนัขที่ขาดแคลนอาหาร และที่อยู่อาศัย จัดกิจกรรม Dogs Fasion show เพื่อนำเงินไปบริจาค

Flag Football Club

ชมรมเกี่ยวกับ การฝึกซ้อม การแข่งขัน ฟุตบอลไม่จำกัดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

Photo Club

สำหรับนักศึกษาที่ชอบการถ่ายภาพ การตัดต่อภาพและวิดีโอ รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ เรียนรู้วิธีการอย่างมืออาชีพ

Chorus Club

สำหรับนักศึกษาที่ชอบการร้องเพลงประสานเสียง

Logic Club

ชมรมเกี่ยวกับการใช้ลอจิก เช่น เกมส์ ครอสเวิส เป็นต้น

Christian Club

เรียนรู้ในศาสนาคริสต์เตียน ทำกิจกรรมกับชาวต่างชาติที่มาเมืองไทย

 

Digital Marketing Club & Company (DMCC)

ถึงเป็นชมรมที่มาใหม่ ตอนนี้น่าจะเป็นชมรมที่มาแรงที่สุดชมรมนึงเลยก็ว่าได้ เพราะว่าชมรมนี้ถูกจัดขึ้นโดยศิษย์เก่าเอแบคที่ประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานทาง Digital Marketing และ ธุรกิจส่วนตัว อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ABACTODAY นี้ตั้งแต่ปี 2008 อีกด้วย
ชมรม DMCC จะไม่เพียงแต่สอนให้นศ.เข้าใจหลักการทำธุรกิจและทำงานกันเป็นทีม แต่ยังสอนแบบจับมือทำ เพื่อให้นศ.นั้นได้มีประสบการณ์ทำงานจริงๆ สำหรับผู้ที่ทำชมรมนี้อย่างน้อย 1ปี คาดว่าสามารถเริ่มทำธุรกิจ Online ของตัวเองได้เลยก็ว่าได้

 

AIESEC Club ภาษาอังกฤษ

ชมรมเป็นแบบตัวกลางที่มาติดต่อกับชาวต่างชาติที่อยากเข้ามาทำงานในไทย แล้วก็ส่งคนไทยที่อยากไป internship หรือ volunteer ที่ต่างประเทศ

 

ABAC Karate-Do

สอนคาราเต้ จากรุ่นพี่ที่มีความสามารถ เริ่มจากทักษะพื้นฐาน จนไปถึงขั้นสูง สำหรับคนที่สนใจไม่ต้องมีพื้นฐาน สามารถเข้าร่วมกับชมรมของเราได้

 

Dance Club

สำหรับนักศึกษาที่ชอบการเต้น ต้องการเรียนรู้วิธีการเต้นอย่างมืออาชีพ และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัยในงานต่างๆ อีกมากมาย

 

Fitness Club

สำหรับนักศึกษาที่ชอบการออกกำลังการใน Gym เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างถูกวิธี รวมถึงวิธีการใช้งานของเครื่องเล่นต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะความแข็งแรงของร่างกาย

 

Shooting Club

ชมรมเกี่ยวกับการซ้อมยิงปืน การฝึกยิงปืน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการยิงปืนโดยตรง

 

Peer Counselor Club

เป็นชมรมที่ให้คำปรึกษา กิจกรรมจะสอนให้นักศึกษาเข้าใจการช่วยเหลือผู้อื่นในการรับฟังการปรึกษา และให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

 

AU Airsoft club

เป็นชมรมสำหรับผู้ที่แสวงหาความเป็นมืออาชีพในกีฬา Airsoft และต้องการศึกษาศิลปะการจัดการอาวุธ และยุทธวิธีจำลองทางทหาร มีกิจกิจกรรม เช่น การแข่งขันปืน การจำลองทหาร การฝึก CQB การฝึกอาวุธอย่างมืออาชีพ เป็นต้น