การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

มี 2 ช่องทางในการสมัคร


คุณสามารถเลือกช่องทางใดก็ได้ที่สะดวกที่สุด


1. กดที่ สมัครเรียน
2. กรอกข้อมูลในฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
3. แนบเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา และกดยืนยัน เพื่อส่งข้อมูล
4. รอรับอีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
5. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ทำการกรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัครเรียนจำนวน 500 บาท
ผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่ได้รับ
6. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียนกลับทางอีเมล
7. ผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษา และนัดหมายทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาเฉพาะ


1. เตรียม เอกสารสมัครเรียน
2. ติดต่อยื่นเอกสารสมัครเรียนที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตหัวหมาก หรือวิทยาเขตสุวรรณภูมิ)
3. ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา จำนวน 500 บาท ที่ศูนย์หนังสือ ผู้สมัครจะได้รับชุดใบสมัครจำนวน 1 ชุด
4. กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
5. ผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษา และทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาเฉพาะ ในวันที่สมัครเรียน