การอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับมหาวิทยาลัย Seisen (SU) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม – 4 กันยายน 2019 ได้มีการจัดอบรมให้กับอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย Seisen เซสชั่นสองสัปดาห์ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ งานเลี้ยงต้อนรับ ทัวร์มหาวิทยาลัย การสังเกตชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย การสาธิตการสอนและงานเลี้ยงอำลาลงนาม MOU กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ลงนามบันทึกกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
การอบรมการค้นคว้าวิจัยทางศิลปศาสตร์


การอบรมการค้นคว้าวิจัยทางศิลปศาสตร์ จัดขึ้นโดย Theodore Maria School of Arts เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติและมีประสบการณ์ในสาขา ได้แก่ ดร. บุษบา กนกศิลปธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งแรก ฉลองครบรอบ 40 ปี การศึกษาศิลปศาสตร์


คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติเพื่อเฉลิมฉลองการศึกษาศิลปศาสตร์ครบรอบ 40 ปี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 โดยมีตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเข้าร่วมด้วย
มหาวิทยาลัยคาทอลิก Soegijapranata เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์


คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะภาษาและศิลปะ มหาวิทยาลัยคาทอลิกโซเอจิจาปรานาตา ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2019 และได้รับการแนะนำให้รู้จักกับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ จัดโดย รศ.ดร.สุรีพงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
การประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ


เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฟุคุอิ นำโดย ศ.ฮิเดโอะ เทราโอกะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.สุรีพงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะ ระหว่างการเยือนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กลุ่มนักวิชาการได้พบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการที่อาจเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย
ลงนาม MOU กับ GSLC, NIDA


MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบัณฑิตวิทยาลัยภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ NIDA
คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัล APHEIT Award


รศ.ดร.สุรีพงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2018