ข้อความจากคณบดี


“คณะกฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไม่ได้ให้เพียงความรู้ทางกฎหมายแก่คุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวคิดของผู้ประกอบการและความสามารถในการทำงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้สำเร็จการศึกษาและประเทศในการเชื่อมต่อระดับโลก”

ผศ.ดร. เสถียรภาพ นาหลวง
คณบดีคณะนิติศาสตร์

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัย ที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจที่โดดเด่นในประเทศไทย ให้การศึกษาด้านกฎหมายที่ยอดเยี่ยม ผลิตบัณฑิตทางศีลธรรมและจริยธรรมที่มีความรู้เชิงลึกในอาเซียนและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศผ่านคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิสูงพันธกิจ

คณะนิติศาสตร์ ใช้หลักสูตรที่ออกแบบให้สามารถแข่งขันได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมการสนับสนุนทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม และคณาจารย์ที่มุ่งมั่น มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติสูงในการจัดเตรียมการศึกษาคุณภาพสูงและผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ชุมชนนานาชาติและประชาคมอาเซียน


 

ตั้งแต่ปี 1992 - ปัจจุบัน

ประวัติคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 เป็นคณะที่ 8 ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ คณะฯ เน้นย้ำให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายทั่วไป และทักษะภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ มีคุณวุฒิ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้ตรงตามเงื่อนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจและความต้องการ ของสังคม โรงเรียนของเรายังมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตกฎหมายที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม มีคุณธรรมสูง มีความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพกฎหมาย

ในปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้เปิดตัวหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก คือ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ สำหรับคนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะทั้งในด้านกฎหมายและธุรกิจในสาขาต่างๆ ของการศึกษากฎหมาย เช่น กฎหมายอุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร การนำเข้า -การส่งออก การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ ต่อมาโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน ปริญญาโทสาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายภาษีอากร

ในปี 2554 คณะวิชาได้นำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศและการทูตอย่างภาคภูมิใจ และรวมหลักสูตรกฎหมายอาเซียนที่พัฒนาขึ้นใหม่ไว้ในหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เร่งขึ้นโดย ความร่วมมืออาเซียนในปี 2558

ในปีการศึกษา 2557 ตามการปรับเปลี่ยนการประกันคุณภาพที่ประกาศใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงคณาจารย์หลักสูตรในสามหลักสูตร (เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร) ตามลำดับ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังตัดสินใจหยุดดำเนินการโปรแกรมกฎหมายมหาชนและกฎหมายภาษีอากร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดใหม่