วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในประเทศไทย
พันธกิจ

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. จบการศึกษาด้วยความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วยทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสื่อสาร และทักษะการปฏิบัติ
3. การศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในสาขาที่เลือก
4.บัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม


 

ตั้งแต่ปี 1990 - ปัจจุบัน

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นในปี 2533 โดยมี 2 แผนก ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่วิทยาเขตหัวหมาก ในปีการศึกษา 2556 ย้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดไปที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนแห่งใหม่ จากนั้นจึงตั้งชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการว่า "The Vincent Mary School of Science and Technology (VMS)"

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรบัณฑิตศึกษายังคงอยู่ที่วิทยาเขตหัวหมาก ในปี 2559 VMS ได้รวมคณาจารย์ของทั้งแผนก CS และ IT เพื่อสนับสนุนการศึกษาในสาขาต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น

ปัจจุบัน VMS เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาทั้งหมดหกหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล