วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมและการออกแบบนานาชาติชั้นนําในภูมิภาคที่ดําเนินงานภายในการออกแบบที่สร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมวิธีการแบบบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งมอบโดยปัญญาชนที่เปลี่ยนผ่านภายในชุมชนที่หลากหลายและนานาชาติอย่างแท้จริงพันธกิจ

เพื่อผลิตสถาปนิกและนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้งานได้หลากหลาย และเป็นมืออาชีพผ่านหลักสูตรที่บูรณาการสาขาวิชาการจัดการและการตลาด ตลอดจนการฝึกอบรมการปฏิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งครอบคลุมถึงการออกแบบที่เป็นไปได้ของตลาด และการผสมผสานที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ และสังคม


 

ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน

ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดดำเนินการครั้งแรกที่วิทยาเขตหัวหมากในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2540 หลังจากได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (วันคล้ายวันเกิดคณะ) และการรับรองจากกระทรวงกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540
จากจุดเริ่มต้น คณะประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ:
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ในปี 2008 คณะได้ย้ายไปยังวิทยาเขตสุวรรณภูมิ และถูกตั้งชื่อว่า Montford Del Rosario คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 อีก 2 สาขาวิชาได้รับการรับรองจากกระศึกษาธิการ ได้แก่
1. สาขาวิชาการออกแบภายใน
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันโรงเรียนประกอบด้วย 4 สาขาวิชาดังนี้:
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
3. สาขาวิชาการออกแบภายใน
4. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์