รายชื่อสถานที่ฝึกงาน

• คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด
• พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
• บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
• บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
• บริษัท ซีพีแรม จำกัด
• บริษัท เฟิร์มเมนนิช (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
• องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
• บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
• บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)