สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อ
และการเป็นผู้ประกอบการ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นโปรแกรมศิลปะการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกของ metaverse หรือการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาจะมีทักษะ 4 ประการ ได้แก่ การสื่อสาร การออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้ที่พร้อมจะพิชิตอนาคต โปรแกรมนี้ให้การเรียนรู้โดยการทำกับผู้เชี่ยวชาญจากทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และยังได้ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลกเพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่เชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ ทำตามความฝันและกำหนดอนาคตของคุณสาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อ
และการเป็นผู้ประกอบการ


ติดตามเรา


ภาคเรียนที่ 1

250,000


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อ
และการเป็นผู้ประกอบการตลอดหลักสูตร

3 ปี

830,000


ภาพกิจกรรม