สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์

“ภาพรวมของหลักสูตร”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีความเชื่อว่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 นั้นจะได้รับการขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เทคโนโลยีดิจิทัล และความยั่งยืน ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อหลากหลายประเภท หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตการสื่อสารเชิงพาณิชย์ รวมถึงท้าทายให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมการสื่อสารที่มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์

 

ความคิดสร้างสรรค์ | การผสมผสานหลากหลายสาขาวิชา | ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวคิดหลักของหลักสูตรคือการจุกประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเพื่อสร้างการสื่อสารที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเหมาะสมกับยุคดิจิทัล ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะและแนวคิดที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และความยั่งยืน CCC เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน จึงทำให้นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาได้จากหลากหลายสาขา ได้แก่ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เกมมิฟิเคชั่น งานแสดง ดนตรี เทคโนโลยีอาหาร และการท่องเที่ยว หลักสูตร CCC นั้นสามารถเรียนแบบ Dual Degree ได้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะดนตรี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะบริหารธุรกิจภาคเรียนที่ 1

56,000

 


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์
อย่างสร้างสรรค์
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

524,450

 


ภาพกิจกรรม

สตูดิโอ