สาขาวิชา
การออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์


“ภาพรวมของหลักสูตร”

หลักสูตรการออกแบบระดับสากลเตรียมพร้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ผสมผสานแนวปฏิบัติด้านศิลปะ และการออกแบบ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีด้านการปฏิสัมพันธ์ นักศึกษาจะรับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ ผ่านกรณีศึกษาจริงในการออกแบบด้านกราฟิกและการออกแบบภาพดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาจะสามารถใช้ทักษะ และนำประสบการณ์ในวิชาการด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่สร้างสรรค์ หลักสูตรนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นนักออกแบบที่มีไหวพริบในการสื่อสารด้วยภาพ สู่โอกาสในโลกแห่งความเป็นจริง และการเป็นผู้ประกอบการที่ตอบสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์

 

การออกแบบแห่งศตวรรษที่ 21 | การทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ | จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ในการนำเสนอถึงวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ การฝึกฝนทักษะ ซึ่งจะสามารถสื่อสารความคิด ผ่านกระบวนการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบ ธุรกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการสร้างสรรค์งานระดับมืออาชีพ และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของการออกแบบการสื่อสารในอนาคต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสองแขนงวิชาดังนี้ 1. Digital Imagery – มุ่งเน้นการสำรวจงานออกแบบ และศิลปะด้านภาพเคลื่อนไหว มุ่งเน้นไปการฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ การเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ และเข้าใจการใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์ที่จำเป็นในด้านสร้างภาพสามมิติ งานภาพในภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และการออกแบบเกม 2. Graphic Design – เน้นการปฏิบัติทางศิลปะเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้วยงานกราฟิกให้น่าสนใจ และสร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ CCD สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง ทั้งผ่านทางกิจกรรม และบทเรียนในการออกแบบ โดยเป็นความร่วมมือจากผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานในโลกอนาคต และตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัยในยุคดิจิทัล โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่อยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมที่จะก้าวเป็นมืออาชีพในพื้นที่แห่งการออกแบบสร้างสรรค์72,000

 


ชื่อปริญญา

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต (ศป.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

557,450

 


ภาพกิจกรรม

ผลงานของนักศึกษา