หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ตามที่ข้าพเจ้าผู้สมัครเป็นนักศึกษาหรือได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั้น ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในขั้นตอนการรับสมัคร และระหว่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ข้อมูลเฉพาะบุคคล ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้สามารถระบุตัวบุคคลได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือยินยอมนี้เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2.วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ายินยอมเพื่อใช้ในการรับสมัครนักศึกษา ตรวจสอบวุฒิการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การจัดสอบ การตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบ การประมวลผลการสอบ การรับรองผลการศึกษา การออกหนังสือรับรองหรือหนังสือสำคัญ การแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร การบริการระเบียนประวัตินักศึกษาและปรับฐานข้อมูลนักศึกษา การเก็บข้อมูลและบริการทางคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชัน การตรวจสอบและรับรองวุฒิบัตร การแนะแนวและประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ  การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัดทำสถิติ หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แม้ว่าข้าพเจ้าจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้วก็ตาม โดยการบันทึกข้อมูล การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลจะต้องเป็นไปตาม “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”

3.การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูล ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย และหน่วยงานของของรัฐ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร

4.เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

4.1) สิทธิในการแจ้งให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.2) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับรองสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

4.3) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

4.4) สิทธิในการถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.5) สิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของมหาวิทยาลัยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ