สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

นับตั้งแต่การก่อตั้งภาควิชาภาษาจีนธุรกิจในปี ค.ศ. 1987 เป็นต้นมา เรามุ่งเน้นให้บัณฑิตของเรามีทักษะการใช้ภาษาจีน มีความรู้ด้านการทำธุรกิจ และความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยความรู้ความสามารถที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน บัณฑิตของเราสามารถเติบโตได้ในสายงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เช่น การตลาด งานบริหาร การเงินและการธนาคาร การบริหารอุตสาหกรรม หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น


สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

 
มุ่งเน้นการเรียนการสอน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนในเชิงธุรกิจอย่างเข้มข้น
ตลอดจนความรู้เชิงวิชาชีพ ทั้งด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การบริการ การแปลและการล่าม เป็นต้น มี
โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน เช่น BLCU, Xiamen University,
Heilongjiang International Universityมีการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งแบบตัวเต็ม (Traditional
Chinese) และตัวย่อ (Simplified Chinese) และมีการฝึกงานด้านภาษาจีนในหน่วยงานและบริษัทชั้นนำ
ในประเทศไทย บัณฑิตของสาขาฯ สามารถทำงานแต่เติบโตในสายงานด้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ สถาบันขงจื่อ แห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งตั้งอยู่บนอาคาร CL ชั้น 7 เปิดบริการสอน
ภาษาจีน ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ติดตามเรา65,500

 


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะ

คณะศิลปศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

556,050