Scholarship

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. / กรอ.)

เป็นโครงการของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 02-723-2222 ต่อ 2277, 2148
www.studentloan.or.th

ลักษณะที่ 1 (กยศ.) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • 1. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • 2. ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย /ปวช. /ปวส. /อนุปริญญาตรี /ปริญญาตรี
 • 3. อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • 4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

ลักษณะที่ 1 (กยศ.) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • 1. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 • 2. ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย /ปวช. /ปวส. /อนุปริญญาตรี /ปริญญาตรี
 • 3. อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • 4. ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ
คุณสมบัติทั่วไปของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • 1. มีสัญชาติไทย
 • 2. ศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
 • 3. มีผลการเรียนดี
 • 4. มีความประพฤติดี
 • 5. เข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
 • 6. ไม่เป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
 • 7. ไม่เป็น ผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
 • 8. ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย
 • 9. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • 10. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

Remark : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกให้คำปรึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคาร Cathedral of Learning ชั้น 14


โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 14 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening


มีทั้งหมดจำนวน 100 ทุน
มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท

ทุนสำรวจโลก E-Listening


เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 15 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง

โครงการทุนสำรวจโลก E-Listening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก E-Listening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศ
 • ไม่จำกัดผลการเรียน
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก ทางช่องดิจิตอลทีวี “นิว 18” หรือที่เว็บไซต์ elistening.net (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
  o ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  o ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย/จังหวัดเชียงใหม่/จังหวัดลำปาง/จังหวัดนครสวรรค์
  o ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี/จังหวัดกาญจนบุรี/จังหวัดเพชรบุรี/จังหวัดลพบุรี/ จังหวัดราชบุรี/จังหวัดสระบุรี/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดนครปฐม
  o ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด อุดรธานี
  o ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
  o ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการทดสอบส่วนที่ 1 (การทดสอบทฤษฎี)) / คะแนนผ่านการทดสอบทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกำหนด


ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2563


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • จำนวนและประเภทที่ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ในหนังสือมอบทุนการศึกษาเท่านั้น o การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ผู้สมัครขอรับทุนฯ ต้องมีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ o การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 50% ผู้สมัครขอรับทุนฯ ต้องมีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบสิทธิ์ให้แก่โรงเรียนที่จะกำหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมในการพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามจำนวนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน
 • ในกรณีโรงเรียนส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมหรือคุณสมบัตินอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน การพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • โรงเรียนส่ง หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผู้อำนวยการหรือรักษาการแทนผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม พร้อมตราประทับของโรงเรียน ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ ดังนี้

 • "ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการส่งชื่อเข้าพิจารณาจากโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับ ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu วันที่ 20 ธันวาคม 2562


ทุน AU The Creator of Tomorrow
(ประเภททุนความสามารถพิเศษ ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรม)


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow ประเภททุนความสามารถพิเศษ ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรม

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภททุนความสามารถพิเศษ ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรม) ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องส่ง
  o บทความภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 100 คำ ในหัวข้อ “WHY? ASSUMPTION UNIVERSITY”
  o แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • ส่งแยกไฟล์บทความและแฟ้มสะสมผลงาน ขนาดรวมกันไม่เกิน 20 MB ในรูปแบบไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ส่งที่ E-mail: dechavrp@au.edu แบบแนบไฟล์ผลงาน (Attachment File) เท่านั้น (ไม่รับการส่งผลงานผ่านช่องทางอื่น) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระบุ “แฟ้มสะสมผลงานเพื่อสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภททุนความสามารถพิเศษ ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรม)” แบบแนบไฟล์ผลงาน (Attachment File) เท่านั้น (ไม่รับการส่งผลงานผ่านช่องทางอื่น)
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งสถานที่ วัน และเวลา สัมภาษณ์ในภายหลัง ทางอีเมลของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา


ทุน AU The Creator of Tomorrow
(ประเภททุนสอบแข่งขัน)


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศ
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow ประเภททุนสอบแข่งขัน

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภททุนสอบแข่งขัน) ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบทฤษฎี (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ)
  o ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  o ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย/จังหวัดเชียงใหม่/จังหวัดลำปาง/จังหวัดนครสวรรค์
  o ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี/จังหวัดกาญจนบุรี/จังหวัดเพชรบุรี/จังหวัดลพบุรี/ จังหวัดราชบุรี/จังหวัดสระบุรี/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดนครปฐม
  o ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด อุดรธานี
  o ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
  o ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการทดสอบส่วนที่ 1 (การทดสอบทฤษฎี)) / คะแนนผ่านการทดสอบทฤษฎีไม่น้อยกว่า 80%


การประกาศผล


 • 1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu หัวข้อ “ประกาศและกำหนดการ” หากผู้สมัครขอรับทุนฯ ไม่ได้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษา ถึงแม้นว่าจะผ่านการพิจารณาทุนการศึกษาก็จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 • 2 ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับนักศึกษาทุนฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิโดยจะแจ้งสถานที่ วันและเวลาการประชุมในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu “ประกาศและกำหนดการ” และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่มีความประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ มายื่นที่การประชุมด้วย
 • 3 ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับนักศึกษาทุน โดยจะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu “ประกาศและกำหนดการ”
 • 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามิได้ปฎิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา


 • “ผู้รับทุน” จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตเป็นจำนวนเงินตามค่าหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้กำหนดไว้สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่ “ผู้รับทุน” สมัครเข้าศึกษา
 • ผู้รับทุนต้องศึกษาในคณะ / สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาเท่านั้น หากผู้รับทุนไม่ศึกษาในคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงไปศึกษาในคณะ / สาขาวิชาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ผู้ให้ทุนสามารถระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้า และผู้รับทุนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาในคณะ / สาขาวิชาที่ผู้รับทุนได้เปลี่ยนไปศึกษาเองทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และ/หรือ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผู้ให้ทุน
 • ผู้รับทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเองทั้งหมดนอกเหนือจากค่าหน่วยกิตในข้อ 1
 • ผู้รับทุนจะต้องมีระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้รับทุนมีระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (Cum. G.P.A.) น้อยกว่า 2.50 แม้ผู้ให้ทุนมิได้บอกระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษา และผู้รับทุนได้ใช้ค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนไปในภาคการศึกษาใด เมื่อผู้ให้ทุนทราบถึงเหตุดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาได้ทันทีทุกกรณี โดยผู้รับทุนจะต้องชำระค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนนั้น คืนให้แก่ผู้ให้ทุน
 • ผู้รับทุนหากลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดและได้เพิกถอนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน (Section) ถือว่าผู้รับทุนได้ลงทะเบียนค่าหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ แล้ว จะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนเหมือนเช่นนักศึกษาทั่วไป
 • ผู้รับทุนจะต้องช่วยปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาช่วยงานของผู้ให้ทุนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด จำนวน 60 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ให้ทุนอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้า
 • ค่าหน่วยกิตที่ผู้รับทุนชำระด้วยตนเองในระหว่างถูกระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้ทุนการศึกษา จะถูกหักออกจาก “จำนวนเงินสำหรับค่าหน่วยกิต” ด้วยเช่นกัน
 • ผู้รับทุนให้คำมั่นว่าจะประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาผู้อื่น และรับทราบถึงข้อกำหนด ข้อบังคับ รวมถึงกฎระเบียบของผู้ให้ทุน เพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นต่อไป
 • เมื่อผู้รับทุนได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกสัญญาทุนการศึกษา ผู้ให้ทุนจะไม่คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • ผู้ให้ทุนจะตัดสิทธิ์ และผู้รับทุนยินยอมให้ตัดสิทธิ์ของผู้รับทุนในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาอื่นใด
 • ถ้ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับทุนลาออก และ/หรือ หยุดรับทุนการศึกษา เพราะมีความประสงค์จะย้ายมหาวิทยาลัย ผู้รับทุนจะต้องคืน “เงินสำหรับค่าหน่วยกิตที่ได้ใช้ไปทั้งหมด”
 • เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืนให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่สัญญาสิ้นสุดลงอันเกิดจากการกระทำโดยทุจริต และ/หรือ ผิดข้อกำหนดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องคืน “เงินสำหรับค่าหน่วยกิต” ที่ได้ใช้ไปทั้งหมด ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และ/หรือ ระงับทุนการศึกษาได้ทันที โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา และผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอื่นใดจากผู้ให้ทุนทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุน และการพิจารณาของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด
 • กรณีที่ “ผู้รับทุน” สำเร็จการศึกษา หรือสัญญาให้ทุนการศึกษาสิ้นสุดลง และ/หรือ ถูกระงับลงเพราะเหตุอื่นใด จำนวนเงินสำหรับค่าหน่วยกิตที่ได้รับ ถ้ายังเหลืออยู่ผู้รับทุนไม่สามารถเรียกเป็นเงินจากผู้ให้ทุนได้
 • มหาวิทยาลัยจะทดสอบวัดระดับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ/หรือวิชาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชา) ผ่านการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา หากผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด “ผู้รับทุน” จะต้องลงทะเบียนเพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม และ/หรือวิชาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการปรับระดับความรู้ และเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนและเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาและคณะที่เปิดให้สมัครขอรับทุนการศึกษา


  1    ชำระค่าสมัครฯ ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจะแจ้งทาง www.admissions.au.edu)

  2    กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  2.1    หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ

  2.2    รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

  2.3    สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

  2.4    สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

  2.5    หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

  2.6    คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้

คณะทางสายศิลป์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ**

คณะศิลปศาสตร์ 

-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

-  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

-  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

 -  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 คณะดนตรี**

 -  สาขาวิชาธุรกิจดนตรี

 -  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์**

 -  สาขาวิชาการโฆษณา 

-  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

-  สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

-  สาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง

 -  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์**

 -  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์** 

คณะนิติศาสตร์**

คณะทางสายวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า

-  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

-  สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี**

-  สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน**

คณะพยาบาลศาสตร์**

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

-  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์**

-  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

-  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

-  สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

-  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

หมายเหตุ     *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

   **ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์                 0-2300-4543 ต่อ 3555

โทรสาร                  0-2719-1509

เว็บไซต์                  www.scholarship.au.edu , www.registrar.au.edu/en/scholarship

อีเมล์                       dechavrp@au.edu

ไลน์                        @abac