คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์


 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ The Martin de Tours School of Management and Economics (MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (International School) ชั้นนำของประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) มุ่งมั่นที่จะเสนอหลักสูตรธุรกิจระดับปริญญาตรี ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มากกว่า 80 ประเทศ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษามีจิตวิญาณของผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึงการมีโอกาสสร้างเครือข่ายแข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หลักสูตรที่หลากหลาย


หลักสูตรบริหารธุรกิจ
และ 9 โปรแกรม DIY
หลักสูตรบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 สาขา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 สาขา


หลักสูตรนานาชาติ เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ
ระดับโลก


การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
นักเรียนหลากหลายสัญชาติกว่า 1,200 คน อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นต่างชาติ 25%


 

การศึกษาเชิงปฏิบัติ


วิทยากรรับเชิญ
การเรียนรู้ระหว่างการทำงาน
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ


โอกาสในการสร้างเครือข่าย
ที่กว้างขวาง


ศิษย์เก่ามากกว่า 45,000 คน
กิจกรรมร่วมกับอุตสาหกรรมมากว่า 100 แห่งในแต่ละปี


ภาควิชา
และสาขา

tuition-3054×305
Labor Omnia Vincit


Faculty's News