บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์


 

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (The Martin de Tours School of Management and Economics:MSME) เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโดดเด่นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (International Business School) ชั้นนำในประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) มุ่งมั่นที่จะเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มากกว่า 80 ประเทศ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างให้นักศึกษามีจิตวิญาณของการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี รวมถึงการมีโอกาสร่วมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งของศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หลักสูตรที่หลากหลาย


หลักสูตรบริหารธุรกิจ
และ 9 แขนงวิชา DIY
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 สาขา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 สาขา


หลักสูตรนานาชาติ เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ
ระดับโลก


การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
นักเรียนหลากหลายสัญชาติกว่า 1,200 คน อาจารย์ และบุคลากรชาวต่างชาติ 25%


 

การศึกษาเชิงปฏิบัติ


วิทยากรรับเชิญ
การเรียนรู้ระหว่างการทำงาน
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ


โอกาสในการสร้างเครือข่าย
ที่กว้างขวาง


ศิษย์เก่ามากกว่า 45,000 คน
กิจกรรมร่วมกับอุตสาหกรรมมากกว่า 100 แห่งในแต่ละปี


ภาควิชา
และสาขา

Labor Omnia Vincit
 


ข่าวคณะ


คลิ๊กที่นี่